Användarvillkor

FÖRETAGSKONSTRUKTION

Erbjudandet av rörliga varor på webbplatsen säljs inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Ett avtal tecknas därför mellan köparen och säljaren vid köp av lös egendom. Webbplatsägaren är därför inte part i detta försäljningsavtal. De allmänna villkoren som gäller mellan säljaren och köparen ingår i detta dokument för enkelhets skull. Observera: dessa allmänna villkor gäller mellan köparen och säljaren och kan därför inte åberopas mot webbplatsägaren.

Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

- Säljaren måste förse köparen med information om skatter, betalning, leverans och genomförande av avtalet tydligt och skriftligt.

- Köparen får beställning inom 30 dagar, såvida inte annat avtalats med Säljaren. Om det rörliga föremålet i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella (utbetalningar) måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar rörlig vara.

- Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återkalla köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader bärs av köparen. Eventuella (utbetalningar) måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Under dessa medlingsvillkor har följande termer följande betydelser:

Webbplats: plattform gjord tillgänglig via vitavix.se, detta inkluderar även alla tillhörande underdomäner.

Webbplatsägare: TVT Trading B.V. 

E-post: Info@vitavix.se

Handelskammarens nummer: 83778144

Adress: Kraaivenstraat 23-21, 5048AB, Tilburg, Nederländerna


Köpare: den person som gör ett köp på ovanstående webbplats.

Säljare: företag som, antingen som producent eller som näringsidkare, säljer lös egendom till köparen.
"

ARTIKEL 2 - KÖPARENS RÄTTIGHETER

Om säljaren är belägen i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gäller det europeiska distansförsäljningsdirektivet. Detta direktiv innehåller följande rättigheter och garantier:

Säljaren måste förse köparen med information om skatter, betalning, leverans och genomförande av avtalet tydligt och skriftligt.

Köparen får beställningen inom 60 dagar, såvida inte annat avtalats med säljaren. Om det rörliga föremålet i fråga inte längre är tillgängligt måste säljaren meddela köparen om detta. Eventuella (utbetalningar) måste återbetalas inom trettio dagar, såvida inte säljaren levererar en jämförbar rörlig vara.

Köparen har ångerrätt, vilket innebär att köparen kan återkalla köpet i minst fjorton dagar utan att ange skäl. Eventuella fraktkostnader bärs av köparen. Eventuella (utbetalningar) måste återbetalas inom trettio dagar.

ARTIKEL 3 - MEDLINGstjänstens natur

Erbjudandet av rörliga varor på webbplatsen säljs inte av webbplatsägaren utan av säljaren. Ett avtal tecknas därför mellan köparen och säljaren vid köp av lös egendom. Webbplatsägaren är därför inte part i detta försäljningsavtal.

Viss lös egendom köps från tredje part, vare sig den är etablerad i Europeiska unionen eller inte, via webbplatsen.

Tjänsten som webbplatsägaren tillhandahåller är en medlingstjänst som tillhandahålls till en tredje part. Vid beställning av en lös artikel via webbplatsen har webbplatsägaren rätt att agera som medlare, i köparens namn och för köparens räkning, och att beställa den lösa artikeln från den faktiska säljaren av den aktuella lösningen.

Om den faktiska säljaren är etablerad utanför Nederländerna och som ett resultat den relevanta lös egendom måste importeras, kommer detta att göras under köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom import-moms och (tull) -kostnader, kommer att betalas av köparen.

ARTIKEL 4 - BETALNING

Särskilda extra tullklareringskostnader och / eller importtullar ingår inte i priset och är kundens ansvar.

Betalning för den köpta produkten behandlas via webbplatsägaren. Webbplatsägaren är också ansvarig för (vid) betalning till den faktiska säljaren.

Det är möjligt att de priser som anges på webbplatsen skiljer sig från de belopp som webbplatsinnehavaren (på) betalar till den faktiska säljaren. Det är möjligt att säljaren får möjlighet att köpa produkten till ett lägre belopp efter att den har köpt av köparen. Skillnaden mellan det belopp som betalats av köparen och det belopp som betalats till den faktiska säljaren kommer i dessa fall att betraktas som kompensation för den tredje partens medlingstjänst som tillhandahålls av webbplatsägaren.

ARTIKEL 5 - KLAGOMÅTT

I händelse av att köparen är missnöjd med det sätt på vilket (mäklaravtalet) har genomförts, kan detta göras känt för webbplatsägaren via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Alla rapporter som görs av köparen kommer att hanteras av webbplatsägaren med största försiktighet och så snart som möjligt. Webbplatsägaren kommer att ge ett väsentligt svar till köparen högst fjorton dagar efter mottagandet av anmälan.

Vid missnöje med förfarandet som avses i punkt 1 i denna artikel kan köparen vända sig till tvistkommittén för Europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Villkor

INDEX:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid uttag

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

Under dessa förhållanden har följande termer följande betydelser:

Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och entreprenören;

Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska personen som inte agerar i ett yrke, företag eller hantverk och som ingår ett avtal med entreprenören;

Dag: kalenderdag;

Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller inköpsskyldighet sprids över tiden;

Hållbart medium: alla medel eller hjälpmedel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen, inklusive e-post.

Ångerrätt: konsumentens möjlighet att säga upp distansavtalet inom avkylningsperioden.

Modellformulär: återkallningsformuläret som görs tillgängligt för konsumenten av företagaren och kan fyllas i av konsumenten om han vill utöva sin ångerrätt;

Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter och / eller (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, endast en eller flera tekniker för fjärrkommunikation med konsumenten;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans i samma rum samtidigt;

Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.

ARTIKEL 2 - FÖRETAGARENS IDENTITET

E-postadress; info@vitavix.se
Handelskammarens nummer; 83778144


Momsregistreringsnummer; På förfrågan

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för alla distansavtal och beställningar mellan entreprenör och konsument.

Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos entreprenören, hur de kan ses och att dessa allmänna villkor kan inspekteras så snart som möjligt på konsumentens begäran. kan skickas gratis.
Om distansavtalet ingås elektroniskt, med avvikelse från föregående stycke, innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att de kan läsas av konsumenten på en kan enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att de kommer att skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.
Om specifika produkt- eller servicevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest gynnsam för honom i händelse av motstridiga allmänna villkor. är.
I händelse av att en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor när som helst helt eller delvis förklaras ogiltiga eller är ogiltiga, kommer dessa allmänna villkor att vara i kraft och den relevanta ogiltiga eller ogiltiga bestämmelsen kommer att ersättas omedelbart genom ömsesidig överenskommelse. en bestämmelse som närmar sig originalets syfte så nära som möjligt.
Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas enligt dessa allmänna villkor.
Osäkerhet om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor bör förklaras i enlighet med dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

Om ett erbjudande är giltigt under en begränsad tidsperiod eller görs under förhållanden med uppskjutande eller resolutionseffekt, eller något annat villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
Entreprenörens erbjudande är utan förpliktelse. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
Entreprenörens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och / eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständiga och korrekta. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att göra det möjligt för konsumenten att göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om entreprenören använder sig av några bilder som antyder att dessa bilder visar den produkt som erbjuds, är dessa en verklig representation av de produkter och / eller tjänster som erbjuds. Tydliga misstag eller fel i erbjudandet kan inte binda entreprenören.
Bilder av produkter är en verklig representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:priset inklusive skatter;
de möjliga kostnaderna för frakt;
hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta,
huruvida nivån på hastigheten för distanskommunikation eller inte om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga bashastigheten för det kommunikationsmedel som används
om avtalet kommer att lämnas in efter ingående, och i så fall hur konsumenten kan konsultera det;
distansavtalets minsta varaktighet vid en förlängd transaktion.
tillämpa ångerrätten;
metoden för betalning, leverans och genomförande av avtalet;

ARTIKEL 5 - AVTALET

Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten upplösa avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Entreprenören kan informera sig inom de rättsliga ramarna om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för en ansvarsfull ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller ställa särskilda villkor till genomförandet.
Entreprenören kommer att skicka konsumenten följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium, senast vid leverans av produkten eller tjänsten eller digitalt innehåll:
besöksadressen för företagarens affärsplats där konsumenten kan gå med klagomål;
villkoren för och hur konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten,
information om garantier och befintlig service efter köp;
priset, inklusive skatter, på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;
leveranskostnader, i förekommande fall
metoden för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet,
Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
i händelse av att konsumenten har rätt till ångerrätt, modellen för ångerrätt.
I händelse av en förlängd transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

  ARTIKEL 6 - ÅTERTAGANDE RÄTT

  Vid leverans av produkter:

  Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att upplösa avtalet i 14 dagar utan att ange skäl.

  Denna reflektionsperiod börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och som meddelats entreprenören.
  Om:

  konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista produkten. Entreprenören kan, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra att beställa flera produkter med olika leveranstid.
  leveransen av en produkt består av flera leveranser eller delar, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista sändningen eller den sista delen;
  Avtalet sträcker sig till regelbunden leverans av produkter under en viss period, reflektionsperioden börjar den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den första produkten.

  För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:

  I händelse av att ett serviceavtal eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll inte har levererats på ett konkret medium kan konsumenten lösa upp avtalet i fjorton dagar utan att ange skäl. Dessa fjorton dagar börjar dagen efter avtalets ingående.

  Förlängd reflektionsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på ett konkret medium när de inte informeras om ångerrätten:

  Om entreprenören inte har gett konsumenten den lagligt föreskrivna informationen om ångerrätten eller modellformuläret för återkallande, kommer reflexionsperioden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.

  Om entreprenören har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter ikraftträdandedatumet för den ursprungliga reflektionsperioden, löper reflektionsperioden ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

  Under reflektionsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han packar bara upp eller använder produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till entreprenören, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.

  Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten måste meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har återlämnats i tid, till exempel genom bevis på leveransen

  ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR ATT UTÖVA RÄTTEN FÖR ÅTGÄRD

  Om konsumenten utnyttjar ångerrätten överstiger inte kostnaderna för att returnera varorna kostnaderna.
  Entreprenören kommer att återbetala köpebeloppet så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter uttaget, på samma sätt som konsumenten använde. Mottagande av säljaren eller avgörande bevis på fullständig retur krävs.
  Varje avskrivning av produkten orsakad av slarvig hantering kommer att bäras av konsumenten. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har tillhandahållit all lagligt föreskriven information om ångerrätten. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

   ARTIKEL 8 - UNDANTAG AV ÅTGÄRDSRÄTTEN

   Undantag från ångerrätten är endast möjligt om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingåendet av avtalet, och om det gäller en av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
   Undantag är endast möjligt för följande produkter:
   som har fastställts av entreprenören i överensstämmelse med konsumentens specifikationer;
   som är tydligt personliga till sin natur;
   som kan förstöra eller åldras snabbt;
   vars pris är beroende av fluktuationer på den finansiella marknad som entreprenören inte har något inflytande på;
   för enskilda tidningar och tidskrifter;
   för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara för vilka konsumenten har brutit förseglingen;
   för hygieniska produkter som konsumenten har brutit tätningen av.

   Undantag är endast möjligt för följande tjänster:
   angående boende, transport, restaurangaffärer eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period,
   varav leveransen startade med uttryckligt samtycke från konsumenten innan reflektionsperioden har löpt ut;
   vad gäller vadslagning och lotterier

   ARTIKEL 9 - PRIS

   Under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av ändringar i momssatserna.

   I motsats till föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden och som entreprenören inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna länk till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktpriser anges i erbjudandet.


   Prisökningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser

   Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har bestämt detta och:
   de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
   konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

   De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

   Alla priser är föremål för tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och typsättningsfel. I händelse av tryck- och skrivfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

   ARTIKEL 10 - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

   Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser som existerar vid avtalets ingående och / eller statliga bestämmelser. Om avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

   En garanti från entreprenören, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheterna och anspråk som konsumenten kan göra gällande gentemot entreprenören på grundval av avtalet. Med detta avses varje skyldighet för entreprenören, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller fordringar som går utöver vad han är lagligt skyldig att göra om han inte har fullgjort sin del av avtalet.

   Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras till entreprenören skriftligen inom 4 veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

   Garantin gäller inte om:
   Konsumenten har reparerat och / eller modifierat de levererade produkterna själv eller fått reparera och / eller modifiera av tredje part;
   De levererade produkterna har utsatts för onormala omständigheter eller på annat sätt hanteras slarvigt eller strider mot instruktionerna från entreprenören och / eller har behandlats på förpackningen;
   Otillräckligheten är helt eller delvis ett resultat av föreskrifter som regeringen har gjort eller kommer att göra med avseende på naturen eller kvaliteten på det använda materialet.

    ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH PRESTANDA

    Entreprenören kommer att ta största möjliga försiktighet när han tar emot och implementerar order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

    Leveransstället är den adress som konsumenten meddelar företaget.

    Med vederbörlig iakttagelse av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast 60 dagar, såvida inte konsumenten har gått med på en längre leveransperiod. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att underrättas om detta senast 60 dagar efter beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader. Konsumenten har inte rätt till ersättning.

    Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte hämta några rättigheter från angivna villkor. Att överskrida en period berättigar inte konsumenten till ersättning.

    Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer entreprenören att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.

    Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer entreprenören att försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returfrakt är för entreprenörens konto.

    Risken för skada och / eller förlust av produkter vilar på entreprenören tills leverans till konsumenten eller en förutbestämd representant som är känd till entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

    ARTIKEL 12 - VARAKTIGHETSTRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, AVBRYTNING OCH FÖRNYELSE

    Uppsägning

    Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med iakttagande av de överenskomna avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.


    Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den angivna perioden, med iakttagande av de överenskomna avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på minst högst en månad.

    Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:
    avbryta när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
    åtminstone avbryta på samma sätt som de ingick av honom;
    avbryt alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har bestämt för sig själv.
    Förnyelse

    Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till att regelbundet leverera produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förnyas eller förnyas under en viss period.


    I motsats till föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en fast period på högst tre månader, om konsumenten motsätter sig detta utökade avtal. kan avbryta slutet på förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.


    Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till den regelbundna leveransen av produkter eller tjänster får endast tyst förnyas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till den vanliga, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter.


    Ett avtal med en begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidningar (test- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och slutar automatiskt i slutet av testperioden eller introduktionsperioden.
    Dyr

    Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade perioden.

     ARTIKEL 13 - BETALNING

     Om inte annat överenskommits måste konsumenternas skulder betalas inom sju arbetsdagar efter början av reflektionsperioden enligt artikel 6 punkt 1. Om det finns ett avtal om att tillhandahålla en tjänst, börjar denna period. efter att konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.

     Konsumenten har skyldighet att utan dröjsmål rapportera felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till företagaren.

     I händelse av att konsumenten inte betalar har entreprenören rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, ta ut de rimliga kostnader som kunden har meddelat i förväg.

     ARTIKEL 14 - KLAGOMÅTET

     Entreprenören har ett väl publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.

     Klagomål över genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivas till företagaren inom rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

     Klagomål som skickas till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandedatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid svarar entreprenören inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

     Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

     ARTIKEL 15 - TVISTER

     Endast nederländsk lag gäller för avtal mellan entreprenören och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor gäller.

     ARTIKEL 16 - YTTERLIGARE ELLER ANDRA BESTÄMMELSER

     Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium.